سایر اطلاعات:

آدرس : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر علی شریعتی

تلفن:38806757-051

نمابر:8794144

وبسایت :rcurp.um.ac.ir

ایمیل: 

          

back