ماموریت ها

  • انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مسایل شهری و منطقه ای و همکاری علمی با سازمان های شهری
  • شناخت و تدوین اولویت های پژوهشی استراتژیک با محوریت موضوعات و مسایل شهری و منطقه ای
  • ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در حوزه های پژوهشی مرکز
  • شناسایی و جلب مشارکت محققین در زمینه های تخصصی مرکز در سطح کشور
  • برگزاری گردهمایی ها و نشست های علمی در زمینه های شهری و منطقه ای
  • برگزاری کارگاه های پژوهشی در زمینه های شهری و منطقه ای
  • ارائه و نشر یافته های پژوهشی