حوزه های فعالیت و خدمات

  • مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای با نگاه ویژه به برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی
  • مطالعات اقتصادی در حوزه اقتصاد شهری و منطقه ای با نگاه ویژه به برندینگ شهری ،مسکن و بازار کار
  • مطالعات و پژوهشهای اجتماعی با نگاه ویژه به آسیب شناسی شهری بالاخص فقر ، اعتیاد ،زاغه نشینی و...
  • مطالعات ، پژوهشها و برنامه ریزی فرهنگی در حوزه مدیریت شهری و منطقه ای 
  • مطالعات و پژوهشهای کاربردی در زمینه شهر الکترونیک ، شهر هوشمند و شهردانش
  • مطالعات کالبدی و جغرافیای شهری و منطقه ای
  • پژوهش و مطالعه در زمینه مدیریت یکپارچه شهری و حکمروایی خوب شهری
  • مطالعات و پژوهشهای صنعت گردشگری
  • انجام مطالعات و تحقیقات میدانی و نظر سنجی در زمینه های مربوطه به موضوعات شهری