در صورت تمایل جهت همکاری های آینده بامرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشور، فرم همکاری  با مرکز را دانلود نموده و پس از تکمیل به ایمیل زیر ارسال نمایید:

 

05138806746

دانلود فرم همکاری با مرکز