me

 

عنوان طرح

سال

مجری

همکاران

مطالعات آمایش استان خراسان رضوی

1390-92

دکتر رهنما

مدیر گروه برنامه ریزی و سیاست گذاری: دکتر اسدی

مدیر گروه مدیریت آمایش: دکتر خوارزمی

مطالعات جامع بررسی توسعه صنعتی ساخت و ساز

1392

دکتر خوارزمی

 

 تهيه سند راهبردی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان درسال 1404

1392

دکتر رهنما

 

امکان سنجی خوشه صنعتی گیاهان تزئینی مشهد

1393

دکتر خوارزمی

 

پارک فناوری صنایع غذایی مشهد (در قالب انجام پروژه تحقیقاتی)

1394

دکتر خوارزمی

 

تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری سرخس

1395

دکتر رهنما

 

تهیه بانک اطلاعاتی اسنادی زیارت و گردشگری مذهبی با تاکید بر فرهنگ رضوی

1396

دکتر خوارزمی

 

 سند توسعه محیط زیست کلانشهر مشهد

1396

دکتر رهنما

مدیر اجرایی و مسئول تلفیق مطالعات: دکتر اسدی

مدیر گروه مدیریت و سیاست گذاری محیط زیست: دکتر  خوارزمی

تدوین برنامه اهبردی عملیاتی شهر و شهرداری چناران

1396

دکتر رهنما

 

بررسی پتانسیل های دیپلماسی شهری مشهد و اولویت های آن با تأکید بر کشورهای اسلامی

1396

دکتر اسدی

 

تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری قاین

1397

دکتر رهنما