اهداف مرکز

  • شناسایی و به کارگیری راهکارهای جدید و کارآمد به منظور اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها
  • برقراری و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسیع با سازمان ها و شرکت ها و کارشناسان و شهروندان و نیز سایر مراکز مشابه در کشور با توجه به اهداف مرکز
  • انجام پژوهش هایی که به تولید دانش در جهت دریافت و حل مسایل مرتبط با کلان شهر مذهبی مشهد بپردازد
  • گسترش کمی و ارتقا کیفی پژوهش های کاربردی و نهادینه کردن آن در دانشگاه و ایجاد فضای مناسب برای پژوهش و نوآوری
  • افزایش میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در طرح های تحقیقاتی توسعه در منطقه
  • تمرکز و هدایت محققین در یک مرکز پژوهشی جهت هم افزایی
  • مشارکت و همکاری هرچه بیشتر محققین دانشگاه با واحدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در منطقه
  • ترغیب دستگاه های اجرایی و صنایع به استفاده بهینه از تحقیقات به منظور ارتقای کیفیت کارهای تولیدی و خدماتی و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
  • توسعه منابع انسانی(نیروی پژوهشگر)